Tel.: +420 354 542 890  |      

Všeobecné obchodní podmínky

SANATORIUM KLÍMA s.r.o
Lesní 64/1 Františkovy Lázně, IČO: 263 40 917
(platné od 01. 01. 2020)

§ 1 Definice pojmů

Definice pojmů: Sanatorium Klíma dále jen „Ubytovatel“ je právnická osoba, která ubytovává klienty za úplatu. „Klient“ je fyzická osoba, která požaduje ubytování. Klient je zpravidla zároveň smluvním partnerem. Za klienty jsou považovány také osoby, které přijedou se smluvním partnerem (např. rodinní příslušníci, přátelé apod.) „Smluvní partner“ je fyzická nebo právnická osoba z tuzemska nebo zahraničí, která uzavírá smlouvu o ubytování jako klient nebo za klienta.

§ 2 Uzavření smlouvy, záloha

2.1 Smlouva o ubytování vzniká přijetím objednávky smluvního partnera ubytovatelem, osobně, telefonicky, písemně či elektronicky. Následuje vystavení smlouvy o ubytování. Elektronická podání se považují za došlá, pokud strana, pro kterou jsou určena, si tato podání může za běžných podmínek a v běžné formě stáhnout a obdrží je v provozní době ubytovatele.
2.2 Ubytovatel je oprávněn před uzavřením smlouvy o ubytování požadovat zálohu. V tomto případě je ubytovatel povinen před přijetím písemné nebo ústní objednávky smluvního partnera upozornit na požadovanou zálohu. Bude-li smluvní partner se zálohou písemně nebo ústně souhlasit, vzniká smlouva o ubytování.
2.3 Smluvní partner je povinen zálohu uhradit nejpozději 40 dní před příjezdem k ubytování, není-li ujednáno jinak. Náklady na peněžní transakci (např. náklady na převod) nese smluvní partner. Pro kreditní a platební karty platí podmínky společností vydávajících karty. V případě transakce platební či kreditní kartou, je ubytovatel oprávněn dle dohody požadovat po smluvním partnerovi transakční poplatek.

§ 3 Začátek a konec ubytování

3.1 Smluvní partner má právo, pokud mu ubytovatel nenabídne jiný čas pro ubytování, se nastěhovat do objednaného pokoje od 13.00 hodin dohodnutého dne příjezdu.
3.2 V den odjezdu musí smluvní partner uvolnit pokoj do 9.00 hodin. Ubytovatel je oprávněn naúčtovat další den, nebudou-li pronajaté pokoje včas uvolněny.

§ 4 Odstoupení od smlouvy o ubytování, stornovací poplatek

Odstoupení ze strany ubytovatele

4.1 Stanovuje-li smlouva o ubytování zálohu a není-li záloha smluvním partnerem včas uhrazena, může ubytovatel od smlouvy o ubytování odstoupit bez poskytnutí dodatečné lhůty.
4.2 Nedostaví-li se klient do 18.00 hodin v dohodnutý den příjezdu, nevzniká žádná povinnost ubytování, ledaže by byl dohodnut pozdější termín příjezdu.
4.4 Nejpozději 41 dní před dohodnutým dnem příjezdu smluvního partnera může ubytovatel rozvázat smlouvu o ubytování jednostranným prohlášením.

Odstoupení ze strany smluvního partnera – stornovací poplatek

4.5 Nejpozději 41 dní před sjednaným datem příjezdu může smluvní partner rozvázat smlouvu o ubytování jednostranným prohlášením, aniž by ho to zavazovalo k úhradě stornovacího poplatku.
4.6 Kromě lhůty stanovené v § 4.5 je odstoupení smluvního partnera jednostranným prohlášením možné jen za podmínky úhrady následujících stornovacích poplatků:
– storno mezi 40. a 29. dnem před příjezdem 10% z celkové částky
– storno mezi 28. a 21. dnem před příjezdem 25% z celkové částky
– storno mezi 20. a 14. dnem před příjezdem 40% z celkové částky
– storno mezi 13. a 08. dnem před příjezdem 50% z celkové částky
– neuskutečněný či opožděný příjezd, předčasný odjezd 100% z celkové částky

Překážky příjezdu

4.7 Nemůže-li smluvní partner přijet do ubytovacího zařízení ve stanovený den příjezdu, protože mu to bylo znemožněno z důvodu vyšší moci (např. vánice, povodeň, stávka apod.), není smluvní partner povinen uhradit dohodnutou cenu za dny příjezdu.
4.8 Povinnost zaplatit cenu za rezervovaný pobyt znovu nastává od okamžiku zániku překážek příjezdu, pokud je příjezd opět možný během tří dnů.

§ 5 Poskytnutí náhradního ubytování

5.1 Ubytovatel může smluvnímu partnerovi v mimořádných odůvodněných případech poskytnout adekvátní náhradní ubytování. Náhradní ubytování v těchto odůvodněných případech musí být obdobné kvality, ale může být v náhradním termínu.
5.2 Odůvodněnými případy se rozumí stav, kdy se pokoje staly nepoužitelné z důvodu poruchy, v případě prodloužení pobytu stávajícího klienta, overbookingu na daný termín nebo v případě, že bylo nutné přistoupit k důležitým provozním opatřením.
5.3 Případné vícenáklady na náhradní ubytování jsou k tíži ubytovatele.

§ 6 Práva smluvního partnera

6.1 Uzavřením smlouvy o ubytování získává smluvní partner právo na běžné užívání pronajatého pokoje včetně vybavení ubytovacího zařízení, které mohou klienti běžně a bez zvláštních podmínek používat a na objednané služby. Smluvní partner musí svá práva uplatňovat v souladu s příslušnými předpisy a vyhláškami.

§ 7 Povinnosti smluvního partnera

7.1 Smluvní partner je povinen, nejpozději v okamžiku příjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších částek, které vznikly z důvodů užívání dalších služeb, které požadoval on sám anebo klienti, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně.
7.2 Smluvní partner ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo klient či jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle smluvního partnera využívají služeb ubytovatele.

§ 8 Práva ubytovatele

8.1 Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv účtovat, resp. je vyúčtovávat průběžně.

§ 9 Povinnosti ubytovatele

9.1 Ubytovatel je povinen poskytnout objednané a dohodnuté služby v odpovídajícím rozsahu a kvalitě.

§ 10 Ručení ubytovatele za škody na přinesených věcech

10.1 Ručení ze strany ubytovatele nastává pouze tehdy, pokud by věci byly předány ubytovateli nebo osobám pověřeným ubytovatelem nebo by byly přineseny na jím vyhrazené nebo k tomuto účelu určené místo.
10.2 Ručení ubytovatele je pro lehkou nedbalost vyloučeno. Je-li smluvní partner firma, tak je vyloučeno i ručení pro hrubou nedbalost. V tomto případě nese smluvní partner důkazní břemeno zavinění. Následné nebo nepřímé škody jakož i ušlé zisky se v žádném případě nenahrazují.

§ 11 Pobyt zvířete

11.1 Zvířata smí pobývat v ubytovacím zařízení pouze po předchozím souhlasu ubytovatele a v každém případě za zvláštní úplatu.
11.2 Smluvní partner, který má s sebou zvíře, je povinen toto zvíře během svého pobytu řádně opatrovat, resp. na něj dohlížet nebo ho na vlastní náklady nechat opatrovat nebo dohlížet vhodnými třetími osobami.
11.3 Smluvní partner resp. klient, který s sebou má zvíře, musí mít uzavřeno příslušné pojištění odpovědnosti za škody způsobené zvířaty resp. soukromé povinné pojištění odpovědnosti, které kryje i případné škody způsobené zvířaty. Doklad příslušného pojištění musí být předložen na výzvu ubytovatele.
11.4 Smluvní partner resp. jeho pojišťovatel ručí ubytovateli rukou společnou a nerozdílnou za škody způsobené přivezenými zvířaty. Škoda zahrnuje především ta náhradní plnění ubytovatele, které musí poskytnout třetím osobám.
11.5 Zvířata se nesmí zdržovat v restauraci, balneo provozu a dalších společných prostorách.

§ 12 Prodloužení ubytování

12.1 Smluvní partner nemá žádný nárok na prodloužení pobytu. Oznámí-li smluvní partner včas, že si přeje svůj pobyt prodloužit, může ubytovatel s prodloužením smlouvy o ubytování souhlasit, není to však jeho povinnost.

§ 13 Ukončení smlouvy o ubytování, předčasné rozvázání smlouvy

13.1 Smlouva o ubytování uzavřená na dobu určitou končí po jejím uplynutí.
13.2 Odjede-li smluvní partner předčasně, ubytovatel je oprávněn požadovat plnou dohodnutou cenu.
13.3 Smrtí klienta končí smlouva s ubytovatelem.
13.4 Ubytovatel je oprávněn rozvázat smlouvu o ubytování s okamžitou platností, pokud k tomu má pádný důvod a to především pokud smluvní partner resp. klient
a) prostory využívá způsobem, který je značně opotřebovává či poškozuje nebo svým bezohledným, pohoršlivým nebo jinak hrubě nepatřičným chováním vůči ostatním klientům, majiteli, jeho zaměstnancům nebo třetím osobám bydlícím v ubytovacím zařízení narušuje soužití nebo se vůči těmto osobám proviní svým jednáním, které je poškozuje mravně, na jejich zdraví či na jejich majetku;
b) má infekční nemoc nebo nemoc, která bude trvat déle než doba ubytování nebo bude jinak odkázán na pečovatelskou péči;
c) nezaplatí v požadovanou dobu předložené účty,
d) veřejně poškozuje dobré jméno ubytovatele.
13.5 Pokud smluvní plnění bude znemožněno událostí vyšší moci (např. přírodní katastrofou, stávkou, výlukou, úředními opatřeními apod.), může ubytovatel smlouvu o ubytování kdykoliv rozvázat bez dodržení výpovědní lhůty, pokud se smlouva nebude podle zákona již považovat za rozvázanou nebo pokud ubytovatel nebude osvobozen od své ubytovací povinnosti. Případné nároky na náhradu škody od smluvního partnera jsou vyloučeny.

§ 14 Onemocnění nebo smrt klienta

14.1 Onemocní-li klient během svého pobytu v ubytovacím zařízení, ubytovatel na jeho přání zajistí lékařskou péči. Hrozí-li nebezpečí, zařídí ubytovatel lékařskou péči i bez zvláštního přání klienta, zvláště v případě, kdy je to nezbytné anebo kdy klient není sám schopen o to požádat.
14.2 Není-li klient schopen činit rozhodnutí nebo nemohou-li být kontaktování příbuzní klienta, zajistí ubytovatel lékařskou péči na náklady klienta. Rozsah těchto opatření končí ovšem v okamžiku, kdy je klient schopen činit rozhodnutí nebo příbuzní byli informováni o nemoci.
14.3 Ubytovatel má vůči smluvnímu partnerovi a klientu nebo v případě úmrtí vůči jejich právnímu nástupci nárok na náhradu především následujících nákladů:
a) náklady na lékařské ošetření, náklady na převoz nemocného, léky a léčebné prostředky,
b) nezbytnou dezinfekci prostoru
c) zničené prádlo, ložní prádlo a postelové zařízení
d) uvedení veškerého prostoru a vybavení pokoje do původního stavu, pokud se tyto v souvislosti s onemocněním nebo smrtí zašpinily nebo poškodily,
e) nájemné za pokoj, pokud ho klient obýval, včetně případných dnů, kdy byl pokoj nepoužitelný kvůli dezinfekci, úklidu apod.,
f) případné další škody, které ubytovateli vzniknou.
14.4 V případě onemocnění klienta je ubytovatel oprávněn uložit klienta do karantény na nezbytně nutnou dobu, a ten je povinen dbát pokynů odborného zdravotnického personálu. Nevyčerpané služby během tohoto období nemusí být ze strany poskytovatele nahrazeny.

§ 15 Nakládání s osobními údaji

15.1 Ubytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
15.2 Za účelem vedení ubytovací a zdravotnické agendy jsou zpracovávány osobní údaje a to na základě informací získaných od klienta.
15.3 Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců.
15.4 Osobní údaje budou zpracovány v minimálním možném množství, po dobu nezbytně nutnou a pouze v případě, vyžaduje-li to zákonná povinnost, plnění smlouvy, oprávněný zájem nebo vysloví-li klient souhlas s jejich zpracováním.
15.5 Osobní údaje bude ubytovatel z důvodu zákonné povinnosti zpracovávat po dobu 6-ti let.
15.6 Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
15.7 Klient má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se klienta týkají a jež subjekt údajů ubytovateli poskytnul. Ubytovatel na základě žádosti klienta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost klienta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
15.8 Domnívá-li se klient, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

§ 16 Místo plnění, místo soudu a volba práva

16.1 Místem plnění je místo adresa ubytovacího zařízení.
16.2 Místně příslušným soudem pro případ dvoustranného sporu je soud nejbližší sídlu společnosti ubytovatele, přičemž ubytovatel je kromě toho oprávněn uplatňovat svá práva i u každého jiného místně a věcně příslušného soudu.

§ 17 Ostatní

17.1 V ostatních případech platí příslušná zákonná ustanovení.
17.2 Bližší podmínky pobytu v Sanatoriu Klíma upravuje ubytovací a léčebný řád.